Nászkalauz

A házasság mint szerződés

Azoknak, akik házasságot kötnek, osztozniuk kell jóban-rosszban, szegénységben-gazdagságban, vagyis közöttük házastársi vagyonközösség jön létre. 

A közös vagyonba kerül tehát a munkabér, a jutalom, a nyeremény, a vállalkozásból származó jövedelem, de a feltalálókat megillető dij, vagy a művészek honoráriuma is. Ezzel szemben a házasságkötés után is a házastárs különvagyonában marad az a vagyontárgy, ami már a házasságkötés előtt is megvolt, vagy amit a házastárs a házasság fennállása alatt örökölt vagy ajándékba kapott, emellett a szokásos személyes használati tárgyak, és mindaz, amit a házastárs e különvagyoni tárgyak eladása vagy elcserélése fejében szerzett.

Ugyanakkor már közös vagyonnak számit a különvagyon hasznositásából származó jövedelem, igy például a különvagyonba tartozó ingatlan bérbeadásából származó bevétel is. A közös vagyontárgyakat bármelyik házastárs rendeltetésszerűen használhatja. A közös vagyontárgyak fenntartásához szükséges költségeket is elsősorban a közös vagyonból kell fedezni, de szükség esetén a házastársak akár különvagyonukkal is kötelesek Ehhez hozzájárulni. A házasfelek egyetértése szükséges a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak eladásához, bérbe adásához, elcseréléséhez vagy biztositékul adásához. Ha a házasságot a biróság végül felbontja, rendelkezik a vagyonközösségnek megszüntetéséről, a vagyon megosztásáról is.

Azok, akik bár házasságot kivánnak kötni, vagy már házasságban is élnek, de egymás közötti vagyoni viszonyaikat inkább maguk és még kapcsolatuk megromlása előtt szeretnék rendezni, házassági szerződést köthetnek. A házassági szerződésben a menyasszony és a vőlegény, ill. a feleség és a férj megállapodnak, hogy a házasság előtt vagy már a házasság alatt szerzett vagyonuk mely része válik közös tulajdonná, és mely marad vagy kerül a különvagyonba. A házassági szerződés csak irásban és csak akkor érvényes, ha azt közjegyzői okiratba foglalták, vagy a felek az általuk felkért ügyvéd előtt, tanuk jelenlétében írja alá.

Tekintettel arra, hogy a házassági szerződés, bár különösen személyes jellegű, mégis a polgári jog általános szabályai alá tartozik, a házasság felbontásáig mindenkor mód van arra is, hogy a jegyesek vagy a házasfelek a már megkötött házassági szerződést egyező akarattal módositsák.

Dr. Újfalvi Annamária
ügyvéd