Adatvédelmi nyilatkozat

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Esküvői Divat Magazin az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

1. Adatkezelés célja: 

A Esküvői Divat Magazin személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

2. Az adatkezelés időtartama: 

A Esküvői Divat Magazin a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

3. Az adatkezelési cél megszűnése

A Esküvői Divat Magazin köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

4. Az adatok nyilvántartása

A Esküvői Divat Magazin, mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

5. Személyes adatok és harmadik fél

A Esküvői Divat Magazin tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Esküvői Divat Magazin esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Esküvői Divat Magazin biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

6. Betekintés az adatokba

A Esküvői Divat Magazin ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Esküvői Divat Magazin nyilvántartásában módosítja.

7. Jogellenes magatartás vélelme

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Esküvői Divat Magazin, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Esküvői Divat Magazin

Budapest 2017